^ →* →

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 04.07.2019

Методичні рекомендації
щодо викладанняпредметів «фізика» та «фізика і астрономія»
у 2019/2020 навчальному році

У 2019/2020навчальному році в7-9 класах предмет «Фізика» буде вивчатися за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html

У 8-9 класах з поглибленим вивченням фізикинавчання здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 17.07.2015 № 983, розміщеною на сайті Міністерства http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizika(1).pdf

Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 № 407 у 10-11 класах курс «Фізика і астрономія» вивчатиметься відповідно до обраного профілю навчання: на рівні стандарту або профільному рівні за навчальними програмами (на вибір учителя), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1539 від 24.11. 2017:

І. Навчальна програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, «ФІЗИКА і АСТРОНОМІЯ» (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І)
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasivv

ІІ. «ФІЗИКА», навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf

ІІІ.«Астрономія», навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf

У даних програмах відсутній орієнтовний розподіл годин на вивчення тем, тобто вчитель самостійно визначає необхідну кількість годин для вивчення даної теми чи розділу.
Програма з фізики рівня «стандарт» передбачає вивчення предмета на рівні та в обсязі, що при ретельному ставленні до навчання дозволяє учням успішно скласти іспит з фізики у формі зовнішнього незалежного оцінювання на рівні, достатньому для продовження навчання у відповідному вищому навчальному закладі.

Оскількиновий курс «Фізика і астрономія» для 11 класів вводиться з 1 вересня 2019 року, томудля учнів 11 класівпід ці програми написано ряд підручників, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 472 від 12.04. 2019) і будуть надруковані за державні кошти (наказ Міністерства освіти і науки України № 473 від 12.04. 2019 ).
Програма І(рівень стандарту):
- “Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.);
- “Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Головко М. В., Крячко І. П., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.);
- “Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сиротюк В. Д., . Мирошніченко Ю. Б.).
Програма ІІ (рівень стандарту):
- “Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.) О.
Програма ІІІ (рівень стандарту):
- “Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б.);
- “Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пришляк М. П.).

Програма І (профільний рівень):
- “Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.).
Програма ІІ (профільний рівень):
- “Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт.Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.)
Програма ІІІ (профільний рівень):
- “Астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)” підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пришляк М. П., Кравцова О. М.).

Повний перелік навчально-методичної літератури зазначено у листі МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”
https://imzo.gov.ua/2019/06/11/lyst-mon-vid-10-06-2019-1-9-365-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664), у всіх загальноосвітніх навчальних закладах (додатки 1 – 3, 5 – 8, 10-13) фізика вивчається:
у 7 класі - 2 години на тиждень,
у 8 класі - 2 години на тиждень,
у 9 класі – 3 години на тиждень.
Виключення складають спеціалізовані школи з навчанням мовами національних меншин і поглибленим вивченням іноземних мов (додаток 4) і білінгвальні класи у закладах з українською мовою навчання (додаток 9), в яких у 9 класі фізика вивчається 2,5 години на тиждень.
У вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах з очною формою навчання (додатки 14-15) фізика вивчається у 7 класах – 1годину на тиждень, а у 8 і 9 класах – 1,5 години на тиждень. У вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах із заочною формою навчання (додатки 16-17) у 7 – 9 класах фізика вивчається 1годину на тиждень.
Відповідно до таблиці 2 «Навчальний план для 10 - 11 класів закладів загальної середньої освіти» Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 № 408 у 10 класі курс «фізика і астрономія» вивчається:
на рівень стандарту – 3 години на тиждень;
на профільному рівні – 6 годин на тиждень.
З 1 вересня 2019 року у 11 класі курс «фізика і астрономія» вивчається:
на рівень стандарту – 4 години на тиждень;
на профільному рівні – 6 годин на тиждень.

У навчальній програмі для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти визначено завдання предмета у досягненні мети базової загальної освіти, з прогнозовано портрет випускника основної школи. Тим самим змінено акценти у навчанні – від суто предметного до цілісного й системного здобуття базової освіти учнем як основним суб’єктом навчально-пізнавальної діяльності.
Удосконалено застосування компетентнісного підходу до навчання фізики. Зважаючи на те, що кожен навчальний предмет окрім формування предметних компетентностей вносить свій внесок у формуванні ключових, у пояснювальній записці упорядковано таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і навчальними ресурсами для її формування.
Особливу увагу потрібно приділити реалізації наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров`я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання. Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, оскільки вони спільні для всіх навчальних предметів, і корелюються з ключовими компетентностями. Впровадження наскрізних ліній на уроках фізики забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Реалізація цих ліній забезпечується під час розв’язування практико-орієнтованих задач, ситуативних вправ, проектної діяльності тощо.
На перше місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти школяр при вивченні теми. Змістова частина програми в даному разі стає похідною результативної частини. Така структура концентрує увагу не на змісті матеріалу: «що вивчати», а на тому «для чого це потрібно вивчати», що по суті і є основою компетентнісного підходу. У навчальній програмі прописані ключові компетентності і складники предметної компетентності, якими має оволодіти учень і під ці компетентності організується навчально-пізнавальна діяльність учнів.
«Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» структуровано за трьома компонентами компетентності: знаннєвим, діяльнісним і ціннісним.

Надано більшу свободу вчителю щодо вибору тем і форм виконання навчальних проектів, лабораторних робіт. Зазначений у навчальній програмі розподіл годин між розділами є орієнтовним. За необхідності, і виходячи з наявних умов навчально-методичного забезпечення, учитель має право самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, в тому числі змінювати порядок вивчення розділів, але слід враховувати те, що під час визначення тематики завдань до ІІ та ІІІ етапів олімпіад члени предметно-методичної комісії будуть користуватись тим порядком розділів, що зазначений в даних програмах. визначити

Ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти.
Рекомендації щодо організації проектної діяльності однакові для 7-9 і 10-11 класів і детально описані в пояснювальних записках до навчальних програм. Теми й види навчальних проектів, форми їх представлення учні обирають самостійно або разом із учителем. Учитель здійснює управління цією діяльністю, допомагає у визначенні теми, мети та завдань навчального проекту, орієнтовних прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних задач.
Упродовж року учень обов’язково виконує один навчальний проект (індивідуальний або груповий). Окрім цього, учні можуть брати участь і виконувати за бажанням кілька проектів.
Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного виконавця проекту оцінюється за його внеском, індивідуально за критеріями, з якими учнів ознайомлюють заздалегідь. У зв’язку з цим оцінки за навчальні проекти виконують стимулюючу функцію, можуть фіксуватися в портфоліо і враховуються при виведенні тематичної оцінки. Враховуючи, що виконання деяких навчальних проектів передбачає інтеграцію знань і носить міжпредметний характер, то за рішенням методичного об’єднання учителів природничих предметів, оцінки за виконання таких робіт можуть виставлятись одночасно з цих предметів, або залежно від змістового розподілу і розподілу виконавців проекту: до прикладу, одним учням за біологічну складову, іншим – за фізичну).

Навчальний фізичний експеримент як органічна складова методичної системи навчання фізики забезпечує формування в учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності. Завдяки цьому учні зможуть у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту. У шкільному навчанні ця форма роботи реалізується завдяки демонстраційним і фронтальним експериментам, лабораторним роботам і короткотривалим дослідам, фізичному практикуму, навчальним проектам, позаурочним дослідам і спостереженням тощо.
Перелічені в програмі демонстраційні досліди й лабораторні роботи є необхідними й достатніми щодо вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Проте залежно від умов і наявної матеріальної бази фізичного кабінету вчитель може замінювати окремі роботи або демонстраційні досліди рівноцінними, використовувати різні їхні можливі варіанти. Учитель може доповнювати цей перелік додатковими дослідами, короткочасними експериментальними завданнями, об’єднувати кілька робіт в одну залежно від обраного плану уроку.
Окремі лабораторні роботи можна виконувати вдома або як учнівські навчальні проекти, а також за умови відсутності обладнання за допомогою комп’ютерних віртуальних лабораторій. Разом з тим, модельний віртуальний експеримент має поєднуватися з реальними фізичними дослідами й не заміщувати їх.
Самостійне експериментування учнів, особливо в основній школі, необхідно розширювати позаурочними експериментами та спостереженнями, використовуючи найпростіше устаткування, інколи навіть саморобні або побутові прилади, дотримуючись правил безпеки життєдіяльності.
Залежно від виду, призначення та рівня складності лабораторної роботи окремі з них учитель може не оцінювати:«Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу», «Дослідження коливань нитяного маятника», «Вимірювання маси тіл методом зважування», «Дослідження пружних властивостей тіл», «Складання та випробування електромагніту», «Вивчення характеристик звуку» тощо.

Предмет «Фізика і астрономія» в 10 та 11 класах на рівні стандарту викладається модульно, зазначаємо, що 10 класі на рівні стандарту вивчається тільки фізичний складник (як за програмою з фізики авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, так і за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом В. М. Локтєва) з розрахунку 3 год. на тиждень, у 11 класі «Фізика і астрономія: фізичний складник» - 3 год. на тиждень та «Фізика і астрономія: астрономічний складник» - 1 год.(«астрономія», як окремий предмет не вивчається).
Вивчення предмета «Фізика і астрономія» в 11 класі на рівні стандарту та в 10 і 11 класах на профільному рівні можливе у двох варіантах: послідовне або паралельне вивчення фізичного і астрономічного складників. У разі послідовного вивчення астрономічний складник вивчається після вивчення фізичного як окремий розділ, за який виставляється одна або кілька тематичних оцінок (за рішенням вчителя). У класному журналі зміст уроків записують на одній сторінці «Фізика і астрономія». Семестрові оцінки є середнім арифметичним оцінок за всі теми, що вивчаються у відповідному семестрі в 10 класі. Річна оцінка виставляється на підставі семестрових. При виборі послідовного викладання предмета потрібно враховувати те, що І-ІІІ етапи олімпіад з астрономії проводяться у І семестрі та на початку ІІ.
У разі паралельного вивчення впродовж навчального року окремо вивчаються фізичний і астрономічний складники. У класному журналі записують зміст уроків на окремих сторінках для кожного складника: «Фізика і астрономія: фізичний складник», «Фізика і астрономія: астрономічний складник». Семестрова оцінка виставляється на сторінці «Фізика і астрономія: фізичний складник». При виставленні семестрової оцінки враховуються тематичні оцінки і за фізичний і за астрономічний складник. Кількість тематичних оцінок певного складника має співвідноситись з кількістю годин, виділених на його вивчення. Річна оцінка виставляється на підставі семестрових на сторінці «Фізика і астрономія: фізичний складник».

У програмах старшої школи «Фізика» (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) та «Фізика і астрономія» (авторський колектив під керівництвом Ляшенко О. І.)навчальний експериментреалізується у формі демонстраційного та фронтального експерименту, робіт лабораторного практикуму, практичних робіт, дослідів та спостережень, які учні виконують удома самостійно. У програмах немає чіткого розподілу, які роботи виконувати фронтально, а які у формі фізичного практикуму (вчитель визначає самостійно в залежності від стану забезпечення шкіл навчальним обладнанням, його кількості та якості).
Перелікнавчальних демонстрацій, наведений у програмах є орієнтовним і може бути змінений учителем залежно від обставин, у яких здійснюється навчання, наявності обладнання, устаткування, можливостей навчального кабінету тощо. Загалом тематику та зміст окремих лабораторних і практичних робіт та робіт фізичного практикуму (із запропонованого переліку), кількість часу на їх виконання, тематику окремих експериментів, демонстрацій тощо учитель може обирати самостійно та замінювати на рівноцінні, з урахуванням рівня забезпечення освітнього процесу навчальним обладнанням, рівня підготовки школярів та місцевих особливостей побудови процесу навчання. Загальна кількість виконаних учнями робіт не має бути меншою, ніж їх мінімальна кількість, передбачена відповідними програмами, а саме:
Мінімальна кількість експериментальних робіт з фізики (лабораторного практикуму, фронтальних лабораторних, практичних), яку повинні виконати учні, подано в таблиці. У цю кількість входять і роботи, що виконані в рамках навчальних проектів, які передбачали експериментальне дослідження, домашні досліди і спостереження.

Рівень стандарту 1 семестр 2 семестр
10 клас 4 4
11 клас 4 4
Профільний рівень
10 клас 7 7
11 клас 7 7

Оцінювання рівня оволодіння учнем узагальненими експериментальними уміннями та навичками здійснюється не лише за результатами виконання фронтальних лабораторних робіт, а й за іншими видами експериментальної діяльності (експериментальні завдання, домашні досліди й спостереження, навчальні проекти, конструювання, моделювання тощо), що дають змогу їх виявити. Тому, якщо учень був відсутній на уроці, на якому виконувалась фронтальна лабораторна робота, відпрацьовувати її в позаурочний час не обов’язково.
Практична частина програми з астрономії (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.) є обов’язковою їх складовою. Практичні роботи, включені у програми, мають для курсу астрономії таке ж важливе значення, як і лабораторні роботи в курсах інших природничих наук. У програмі вказано орієнтовний перелік практичних робіт. У програмі рівня стандарту з трьох варіантів запропонованих практичних робіт можна вибирати по одному з кожної теми. Уміння, сформовані під час виконання практичних робіт, дозволять учневі:
• застосовувати на практиці різні астрономічні методи;•опановувати елементи проведення науково-дослідної роботи;
• співвідносити результати практичної діяльності з теорією;
• використовувати на практиці міжпредметні зв’язки.
Особливо важливим для курсу астрономії є виконання спостережень небесних світил. Астрономічні спостереження можна проводити впродовж усього навчального року. Важливо наперед показати ті об’єкти і явища, які належить вивчати. Під час підготовки і виконання спостережень потрібно пояснити учням, як користуватись «Шкільним астрономічним календарем» чи «Астрономічним календарем» та рухомою картою зоряного неба. Варто заохочувати учнів до самостійного проведення астрономічних спостережень. Складовими навчальних досягнень учнів з курсу астрономії є не лише володіння навчальним матеріалом та його відтворення, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати та застосовувати її в межах програмних вимог до результатів навчання.

Вимоги щодо проведення, оформлення та оцінювання лабораторних та практичних робіт та робіт фізичного практикуму, здійснення інструктажів із безпеки життєдіяльності залишаються тими ж, що й у минулому році.
Звертаємо увагу, що первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності здійснюється перед початком кожної лабораторної роботи, роботи фізичного практикуму, який реєструється на сторінці предмета класного журналу в графі «Зміст уроку», де робиться запис: «Інструктаж з БЖД» (без зазначення номера інструкції). Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказами Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».
Навчальні екскурсії та уроки серед природи є необхідними складниками навчально-виховного процесу з фізики. Кількість екскурсій (як мінімум одна на рік) та час їхнього проведення визначаються вчителем за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.
Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в школі є розв’язування задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичних знань: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі формування нових знань, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, для контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень учнів тощо. Слід підкреслити, що в умовах особистісно зорієнтованого навчання важливо здійснити відповідний добір фізичних задач, які враховували б пізнавальні можливості й нахили учнів, рівень їхньої готовності до такої діяльності, розвивали б їхні здібності відповідно до освітніх потреб. За вимогами компетентнісного підходу задачі мають бути наближені до реальних умов життєдіяльності людини, спонукати до використання фізичних та астрономічних знань у життєвих ситуаціях.
Одним з дієвих способів формування ціннісного ставлення учнів до фізичного знання є розкриття здобутків вітчизняної фізичної науки та висвітлення внеску українських учених у розвиток природничих наук, оскільки конкретні приклади досягнень українських учених, особливо світового рівня, мають вирішальне значення в національному вихованні учнів, формуванні в них почуття гордості за свою Батьківщину й український народ.
У процесі навчання фізики в основній школі варто на прикладі життя й діяльності вчених-фізиків показати що і як вони робили, аби досягнути успіху в певній науковій галузі знання.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів, учитель у своїй діяльності керується орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерстваосвіти і науки України №1222 від 21.08.2013. При цьому слід враховувати, що впровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання:з оцінювання предметних знань, умінь і навичок до оцінювання компетентностей – готовності й здатності учнів застосовувати здобуті знання й сформовані навички у своїй практичній діяльності.
Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу.
Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; виконання лабораторних робіт;різних видів письмових робіт.Поточне оцінювання учнів проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Інформація, отриманана підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми. Під час вивчення кожної теми вчитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита,письмової контрольної роботи, виконання лабораторної роботи, виконання проекту.
У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).
У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.
Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані результати навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: із знання теорії, вмінь розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому логічним буде проведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усного заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини.
Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. До обов’язкових видів робіт можуть належати: лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму, залік, конференція, самостійна та контрольна роботи тощо.
Здійснюючи календарно-тематичне планування навчального матеріалу для 7-11 класів, учитель має право самостійно перерозподіляти кількість годин на вивчення теми або розділу, але не за рахунок вилучення одних тем чи розділів на користь інших; змінювати послідовність вивчення тем (розділів) або питань у межах окремої теми (розділу), але так, щоб не порушувалася структура й логічна послідовність під час вивчення навчального матеріалу. Для тематичного оцінювання, а такождля повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнівможуть використовуватися резервні години.
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу вчителі можуть здійснювати безпосередньо в текстах робочих навчальних програм, друкувати його на окремих аркушах, а також використовувати зразки календарно-тематичних планів, видані окремими брошурами або надруковані в періодичних виданнях.
Забезпеченню високого рівня викладання фізики, підвищенню рівнянавчальних досягнень учнів сприяє наявність обладнаного навчального кабінету фізики у відповідності до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 №1423;зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №44/22576).
Під час роботи в кабінеті фізики доцільно керуватисянаказом Міністерства освіти і науки України № 304 від 18.04.2006 зі змінами відповідно до наказу №1514 від 22.11.2017 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і наукиУкраїни від 01.02.2012 №1/9-72), «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України № 992 від 16.07.2012 та «Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» (Лист МОН № 1/9-319 від 16.06.2014).
- первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності на початку занять у кабінеті учнів, на якому потрібно ознайомити з інструкцією з безпеки для кабінету фізики, яка розміщена на стенді, затверджена директором школи і повинна оновлюватись не рідше як один раз на 5 років.Його реєстрація проводиться в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку (№1) та у спеціальному журналі реєстрації інструктажів
- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком кожної лабораторної роботи, роботифізпрактикуму, який реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку. Вчитель при проведенні даного інструктажу наголошує учням на ті питання інструкції, які стосуються даної лабораторної роботи чи роботи фізпрактикуму);
- позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти під час проведення екскурсій. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті;
- цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з учнями у разі організації позашкільних заходів (олімпіади, екскурсії). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

У разі оснащення кабінету сучасними технічними засобами навчання (комп’ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран, інтерактивна дошка) рекомендуємо опрацювати інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій» (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497).
До початку нового 2019/2020н.р. можливі зміни та доповнення, про які можна буде дізнатись на серпневих іструктивно-методичних нарадах.


Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 04.07.2019

Методичні рекомендації викладання математики в 2019 -2020 н.р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня у2019/2020 навчальномуроці 11 класизакладів загальної середньої освіти будуть вивчати математику на рівні стандарту (3 години на тиждень) або на профільному рівні (9 годин на тиждень).
Нові навчальні програми було укладено на компетентнісній основі. Розставлені наголоси на формування практичних навичок для подальшого їх застосування в реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці.
Як і в середній школі курс математики покликаний не лише для розвитку математичної компетентності, а й інших ключових компетентностей. У програмах наведено таблицю з переліком ключових компетентностей, та завданнями, покладеними на математику для їх розвитку.
Також значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров`я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях.
Безперечно основним засобом імплементації наскрізних ліній у математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних проектів, під час виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні напрацювання на загал.
Рівень стандарту
Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx) розрахована на 3 години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 години на геометрію та 1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ семестрі навпаки – 1 година на геометрію та 2 години на алгебру і початки аналізу. Разом на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 54 години протягом року, а на геометрію 51 година.
У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми крім оцінок за ведення зошита.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню передбачене оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в колонку з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків аналізу.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».
Можливе виділення додаткових годин із варіативного складника навчального плану. Розподіл додаткових годин між алгеброю та початками аналізу і геометрією залишається на розсуд вчителя. Додаткові години поповнюють години резерву. У свою чергу, години резерву вчитель, на власний розсуд може витрачати на систематизацію та повторення матеріалу на початку та в кінці року, збільшення кількості годин на кожну із вказаних тем, зокрема для внесення змін до орієнтовного календарно-тематичного плану.
Профільний рівень
Для учнів, які вивчатимуть математику на профільному рівні, укладено 2 нові навчальні програми: перша, призначена для учнів, які до 10 класу навчалися в закладах загальної середньої освіти і вирішили обрати математичний профіль лише в 10 класі (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx).
Друга програма, розрахована на учнів, які вивчали математику поглиблено з 8 класу (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx)
Ці навчальні програми розраховані на 9 годин на тиждень (6 годин алгебри та початків аналізу і 3 години геометрії).
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 01.07.2019

У 2019 році для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів України, при розрахунку конкурсного балу враховується значення середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

http://osvita.ua/consultations/bachelor/7132/…

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 26.06.2019

Дорогі випускники! У цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи! Ви пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім`ї.

Вірю, що вступите ви на цей шлях достойно. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане Україна. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості!

Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 24.05.2019

Дорогі юні друзі! Шановні вчителі та батьки!

Сердечно вітаю вас зі святом Останнього дзвоника, що ознаменовує веселу пору канікул та відкриває дорогу в незвіданий світ самостійності та зрілості.
Нашим юним друзям-школярам бажаю продуктивно відпочити, набратися яскравих незабутніх вражень, духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.
Для випускників цей шкільний дзвоник справді останній. Його малиновий передзвін проводжає вас у самостійну життєву дорогу. Повсякчас пам’ятайте про те, що батьки, наставники, Вітчизна покладають на вас великі сподівання. Ваші успіхи стануть найвищою винагородою учителям та рідним людям, які вкладали у вас усю свою любов, доброту, щедрість своїх гарячих сердець. Щиро бажаю вам знайти свою життєву стежину. Щасливої долі вам та вагомих успіхів!
Бажаю учителям життєвих сил і натхнення.
Нехай останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм, вірою в завтрашній день.

Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 17.05.2019

У джерела немає дна,
Бо джерело – криниця.
Не кожна пісня голосна
У серці нашому лишиться…
15 травня відбулося підсумкове засідання РМО вчителів художньо-естетичного циклу за темою: «Культура, як засіб формування духовних компетентностей вчителя засобами народного мистецтва». Для вчителів гостинно відкрили двері працівники Талалаївського краєзнавчого музею. Саме на базі цього закладу, в переддень всесвітнього дня музеїв, і проходив наш семінар. Зі словом про свою діяльність виступила директор Огій О.І.,яка представила різнопланові експозиції краєзнавчого музею від минулого до сьогодення.
Згідно плану семінару були заслухані доповіді вчителя Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мухи Світлани Валеріївни «Дидактичні ігри на уроках мистецтва в 8-9 класах», «Сучасний урок мистецтва у «Новій українській школі»( Абовян Н.І., вчитель Плугатарської ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Застосування нетрадиційних технік малювання, як засіб розвитку творчих здібностей учнів» (Пезова Т.Ю., вчитель Довгалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів).
«Я вмію і я навчу» - майстер-клас керівника МО Товкач Наталії Миколаївни за темою: «Роль вчителя у духовно-моральному вихованні підростаючого покоління». Також вона представила на розгляд колег:
- презентацію з досвіду роботи;
- відео фрагмент уроку музичного мистецтва у 4 класі;
- показала на практиці важливий етап уроку – розучування пісні. Всі учасники семінару із великим задоволенням розучили і виконали українську пісню під акомпанемент баяна «Ти в моєму серці, Україно!»;
- послідовність виконання виробу із кольорових стрічок – бутон троянди.
На завершення свого майстер класу вчитель подарувала музею свою власну роботу – «Державна символіка» та виконала ще одну пісню під гітару.
Звітом про підсумки роботи методичного об’єднання за 2018-2019 н. р. завершили наше засідання Левада Л.А.,, методист комунальної установи «Районний центр обслуговування закладів освіти» Талалаївської районної ради Товкач Н.М. керівник МО).
Працівники музею дякували вчителям за цікавий та змістовний семінар, а ми – за гостинність та різноманіття експонатів, за вмілі руки майстрів своєї справи та мистецтво оформлення експозицій виставок.

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 08.05.2019

Нам не треба війни, не треба -
Ми за спокій і мир на Землі,
Щоб не коршаки в чистому небі,
А космічні пливли кораблі,
Щоб щасливо зростали діти
І не бачили жаху війни,
Щоб зловісний воєнний вітер
Був розвіяний вітром весни.
Вітром правди і сили людської -
Силу ту не здолати в віках -
Нас даремно лякають війною,
Міць народу - в народних руках!

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г 08.05.2019

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» розроблено на виконання частини шостої статті 59 Закону України «Про освіту».
Проект акта врегульовує підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти шляхом затвердження відповідного порядку, а також затверджує зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237.
Проект Порядку спрямований на визначення механізмів, видів, форм, тривалості, періодичності, порядку оплати, умов і порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти і науково-методичних установ незалежно від їх організаційно-правового статусу, форми власності та сфери управління, удосконалення правового регулювання діяльності закладів освіти, юридичних та фізичних осіб у сфері підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
Зауваження та пропозиції до проекту акта приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою до 7 червня 2019 р. за адресами:
Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;
e-mail: i_baluba@mon.gov.ua, Балуба Ігор Анатолійович

Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 26.03.2019

Розпочалася Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках»
13-й рік поспіль за ініціативи Держаного агентства лісових ресурсів України, Товариства лісівників України та за підтримки Міністерства освіти і науки України проходить Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Акція розпочинається у Міжнародний день лісів (21 березня), і триває до Дня довкілля (20 квітня).
Проведення Акції надає можливість не лише підвищити поінформованість громадськості щодо надзвичайної ролі лісів, але й привернути увагу суспільства до проблеми їх збереження та примноження. Окрім того, Акція надає можливість здобувачам освіти, представникам влади, громадськості власноруч створити певну ділянку майбутнього лісу – посадити не одне деревце.
Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» проходить за двома напрямками:
- висадка дерев (ділянки майбутнього лісу);
- проведення конкурсів на кращий твір та кращий малюнок з теми «Людина та ліс».
Ліс – це наше спільне надбання й одне з найбільших багатств, яким наділена Україна. Давайте візьмемо активну участь у акції.

Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 19.03.2019


«Славні нащадки Тараса»
15 березня 2019 року на базі Ніжинського педагогічного ліцею для обдарованої молоді відбувся XIV регіональний конкурс учнівської творчості «Славні нащадки Тараса»
Надіслані на конкурс твори оцінювали члени журі, серед яких – письменники О. Гадзінський, А. Шкуліпа, О. Забарний. Цьогоріч на конкурс власні творчі доробки подали 60 учасників. Це учні Безуглівського НВК «ЗНЗ–ДНЗ» І–ІІІ ст., Сосницької ЗОШ І–ІІ ст., Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка, Чайкинського НВК, Гмирянського ЗЗСО І–ІІІ ст., Крутівської ЗОШ І–ІІІ ст., Малодівицької ЗОШ І–ІІІ ст., Світанківського НВК «ДНЗ–ЗНЗ» І–ІІІ ст., Чернецької ЗОШ I–III ст., Харківської ЗОШ І–ІІІ ст., Дубовогаївської ЗОШ І–ІІІ ст., Галицької ЗОШ І–ІІІ ст., Перемозького НВК «ЗНЗ–ДНЗ» І–ІІІ ст., Лосинівської ЗОШ І–ІІІ ст., Вертіївської ЗОШ І–ІІІ ст. імені М. П. Кирпоноса, Білоцерківського ЗЗСО І–ІІ ст., Вороб’ївського НВК, Лукнівської ЗОШ І–ІІІ ст., Іржавецького НВК «ЗНЗ–ДНЗ» І–ІІ ст., Носівської міської гімназії, Козелецької ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, Прилуцької гімназії № 5 імені В. А. Затолокіна, Ніжинської гімназії № 3, Ніжинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 10, Ніжинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 15, Ніжинської ЗОШ № 17, Школи мистецтв при КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької», Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, Чернігівського колегіуму № 11, Київської гімназії східних мов № 1.
Розпочався захід у читальному залі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зустріччю з поетами – членами журі конкурсу: Олександром Гадзінським, літературним редактором збірки «Стежка до Шевченка»; Анатолієм Шкуліпою, лауреатом Обласної літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського, членом Національної спілки письменників України; Олександром Забарним, лауреатом Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», обласних літературних премій імені Леоніда Глібова та Михайла Коцюбинського, літературно-мистецької премії імені Любові Забашти «Квіт папороті», членом Національної спілки письменників України, членом Національної спілки журналістів України. Члени журі подарували власні бібліотечки окремим учасникам.
Після майстер-класу традиційною була урочиста хода та покладання квітів. Цьогоріч ушанування пам’яті Великого Кобзаря було проведено на майдані біля Спасо-Преображенської церкви, де встановлено пам’ятний знак «Остання дорога Кобзаря». З урочистим словом виступили настоятель Тарасової церкви о. Петро, директор бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя О. Морозов, директор Благодійного фонду «Ніжен» М. Шкурко. Поезії Тараса Шевченка декламували студентки КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Анастасія Ареф’єва та Сніжана Олійник.
Святкова програма була продовжена в актовій залі нового корпусу НДУ імені Миколи Гоголя.
Із вітальним словом до конкурсантів звернулися голова Ніжинської районної ради Олег Бузун, декан філологічного факультету НДУ імені Миколи Гоголя Наталія Клипа, директор Ніжинського обласного педагогічного ліцею Тетяна Шевчук, заступник голови Ніжинської районної державної адміністрації Оксана Мелашенко.
Ведучі заходу – учні ІІ курсу класу іноземної філології Каріна Швидка та Юрій Бублик – представили часову паралель нашого міста – давнього та сучасного Ніжина. Усі присутні віртуально помандрували ніжинськими вулицями, якими свого часу ходив Великий Кобзар. Нововведенням у цьогорічній програмі був показ відеопроектів, підготовлених учасниками конкурсу. Так, Анастасія Ващенко представила відеосюжет про Прилуки, Тетяна Передня – про Вертіївку, Марина Гнатенко – про Ніжин. Учасниці були нагороджені подяками від Ніжинського обласного педагогічного ліцею за творчі проекти про рідне місто/село.
На заході звучали твори конкурсантів-переможців.
Музичні композиції представляли: учениці І курсу класу іноземної філології Ніжинського обласного педагогічного ліцею Богдана Марченко та Анастасія Бурч (музичний керівник – М. Палаєва), Театр естрадної пісні «Віват» (музичний керівник – Н. Крутько), зразковий хор «Сяйво» Ніжинської музичної школи (керівник – С. Голуб). Танцювальну композицію «Ходить гарбуз по городу» представив Дитячий зразковий ансамбль танцю Ніжинського будинку культури «Вікторія» (керівник – В. Вишнева).Відбулося ушанування пам’яті Тараса Шевченка біля пам’ятного знака «Останній шлях Кобзаря» на майдані Спасо-Преображенської церкви та під час святкової програми «Шевченко і Ніжин» в актовій залі НДУ імені Миколи Гоголя.
У XIV Регіональному конкурсі учнівської творчості «Славні нащадки Тараса», присвяченого Шевченківським дням, взяли участь учні з нашого району: учениця 6 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роденко Альона (Керівник Кравченко Л.П., учитель української мови та літератури, директор школи Шевченко С.М.) та Кутня Яна, учениця 10 класу Чернецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Керівник Чемерис Г.Т., учитель української мови та літератури, директор школи Варчак Г.М.).
Конкурсантки отримали сертифікати учасників конкурсу, а Яна Кутня на очному етапі, що відбувся 15 березня в м.Ніжин, ще й спеціальний приз від члена журі конкурсу О.Є.Гадзінського за трепетне ставлення до постаті Великого Кобзаря. Їй було вручено набір цікавих книг. Крім того, поезії юних поетес надруковані в збірці «Стежка до Шевченка» (редактор О.Є.Гадзінський).
Вітаємо конкурсантів та керівників! Бажаємо подальших успіхів.
Любов Левада
методист КУ «РЦОЗО» ТРРЧО
Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 12.03.2019


Увага вебінар!

13 березня 2019 року о 15-00 відбудеться всеукраїнський навчальний вебінар «Замовлення підручників упрограммі КУРС: Школа» за посиланням: https://goo.gl/VX2UTg
Просимо повідомити підпорядковані заклади освіти.
Шановні освітяни!
Згідно листа МОН №1/9-107 від 28.02.2019 та наказу МОН № 1191 від 01.11.2018 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти» з 12 березня 2019 року на базі ІСУО та програми КУРС: Школа починається конкурсний відбір підручників.

Пропонуємо ознайомитись з інструкціями по роботі в системі.

Конкурсний відбір підручників. Інструкція для закладів освіти.
Замовлення підручників. Інструкція для органів управління освітою.

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г. 25.02.2019

Діти – то гордість району!
Що й казати, талановитих дітей у нашому районі багато. Хтось малює, наче Леонардо Да Вінчі, хтось виводить довершені па, а дехто не уявляє себе без науки.
А у нашому районі готують ще і майбутніх переможців обласних предметних Всеукраїнських предметних олімпіад.
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів — це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення окремих предметів.
Всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів відбуваються у чотири етапи.
І – шкільний, ІІ – районний, III етап – обласний, який проводився серед учнів району у січні-лютому цього року.
До участі в III етапі допускалися лише ті учасники, що включені до заявки за результатами II етапу в районі.
Цей етап по окремих предметах проходив в два тури. За результатами першого туру визначали гарантованих переможців. Тож в другому турі Всеукраїнської олімпіади з математики взяв участь і наш учень 10 класу Плугатарської ЗОШ І – ІІІ ступенів - Іщенко Валерій Миколайович (вчитель Загурська Лариса Миколаївна)
То хто ж вони – гордість Талалаївки та України? Талановиті та активні діти нашого району, адже про них повинні знати всі!
Бондар Катерина Володимирівна, учениця 9 класу Плугатарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області;
Коноваленко Валерія Вікторівна, учениця 10 класу Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області;
Мазило Сніжана Сергіївна, учениця 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області;
Співак Сергій Володимирович, учень 11 класу Чернецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області.
Ось імена тих, хто приніс у фонд нашого району та всієї країни не одне призове місце. Давайте познайомимося з ними поближче.
Бондар Катерина Володимирівна - за результатами III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, правознавства та географії, та підсумками роботи журі визнана переможцем III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, правознавства та географії і нагороджена дипломами ІІІ ступеня з фізики, правознавства та географії. Розумна, талановита, працьовита. В неї велике майбутнє на лоні науки.
Коноваленко Валерія Вікторівна, визнана переможцями III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології і нагороджена дипломом ІІІ ступеня з біології. Допитлива, активно досліджує навколишній світ
Мазило Сніжана Сергіївна, визнана переможцем III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та нагороджена дипломом ІІІ ступеня з географії. Впевнена, творча, цілеспрямована.
Співак Сергій Володимирович, визнаний переможцем III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій і нагороджений дипломом ІІІ ступеня з інформаційних технологій. Ініціативний, творчий, наполегливий.
Не можна, кажучи про всі ці досягнення, не згадати про вчителів, адже саме завдяки їх невтомній праці ми маємо такі результати. А для того, аби досягти їх навіть на районній олімпіаді, потрібно багато працювати.
До участі в ІІІ етапі олімпіад наших учнів готували:
Авраменко Ірина Вікторівна учитель біології Березівської ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Болотіна Ольга Леонідівна – вчитель фізики Плугатарської ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Головко Валентина Михайлівна вчитель біології Харківської ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Павлиш Сергій Миколайович, вчитель географії Плугатарської ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Співак Володимир Олександрович вчитель інформатики Чернецької ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Ярмош Марія Миколаївна вчитель правознавства Плугатарської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Велика роль у процесі формування особистості обдарованої дитини належить батькам. Тому батьки допомагають дітям відкрити її життєве покликання, реалізувати себе як особистість.
Ми не маємо права втратити обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, ми втрачаємо майбутнє. Ми всі повинні бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною.
Валентина Дівенко Методист КУ «РЦОЗО»

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г. 21.01.2019

Усі знають, що зі словами завжди треба бути обережними, зокрема якщо ці слова ви адресуєте своїй дитині-школяреві. Психологи стверджують, що ваші різкі висловлювання можуть призвести до того, що у дитини з’являться проблеми з успішністю, труднощі в стосунках з учителями й однокласниками.

Будьте уважні, намагайтеся не вимовляти цих фраз:

1. Ти можеш вчити всі предмети на “відмінно”…
Безперечно, вам приємно похвалитися перед знайомими дитиною-відмінником. Але задумайтеся, чи варті надзусилля вашої дитини навчатися “на відмінно”, якщо їй даються лише точні науки? Такими висловлюваннями ви зашкодите природному розвиткові вашого школяра.

2. Усі діти скаржаться, що їм нудно навчатися, ти не єдиний…
Якщо дитина скаржиться, що їй нудно, не варто відмахуватися від неї подібними фразами. Краще розберіться, в чому причина нудьги? Можливо, вашій дитині просто треба піти на курси англійської, зайнятися музикою, малюванням або танцями, щоб урізноманітнити заняття?

3. Швидко і добре зробити уроки просто неможливо…
Якщо ваша дитина впоралася з уроками за годину і біжить гуляти, ви зазвичай починаєте їй дорікати. Облиште! Якщо вашій дитині дали завдання з двох предметів, вона справді могла виконати їх за годину. Пам’ятайте, довге сидіння над уроками не свідчить про те, що дитина впорається з усіма уроками якісно, ​​це, навпаки, показник того, що вона не встигає з деяких предметів.

4. Легкі завдання робити необов’язково, рутина нічого не навчить…
Навіть якщо ви і справді так вважаєте, ніколи не кажіть цього дитині. Запам’ятайте, вона повинна виконувати всі завдання. Адже всі вони корисні для неї. Навіть найнудніші завдання здатні розвинути терпіння і посидючість.

5. Нехай пропустить один день і не піде до школи, в житті ще дістанеться…
Не варто жаліти свого школяра! Причиною невідвідування уроків може бути хвороба або серйозні сімейні обставини. Якщо ви бачите, що ваша дитина дуже втомлюється, запропонуйте їй раніше лягати спати, перегляньте денний розпорядок.

6. А ти, двієчнику, не змушуй мене більше червоніти перед вчителем…
Приймайте свою дитину такою, якою вона є, не наголошуйте на її невдачах, краще допоможіть їй із ними впоратися.

7. Навіщо ходити на шкільні збори, все одно нічого нового я на них не почую…
Не відвідуючи батьківські збори, ви насамперед ображаєте не вчителів, а свою дитину, бо не приділяєте їй належної уваги. Решта батьків прийде, а ви – ні, дитину це може образити. Також це вказує швидше на ваші лінощі, ніж на здоровий глузд.

І запам’ятайте: все, що пов’язане зі школою, завжди має бути важливим і обов’язковим у вашому домі для всіх. Адже як ваша дитина зможе відповідально ставитися до прохань вчителя, якщо ви також не звертаєте на них уваги.

Методисти КУ РЦОЗО
Дівенко В.Г. 21.01.2019

Цьогоріч учні 9-х класів не здаватимуть державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО – роз’яснення МОН2019 року державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої (коледжі та технікуми) та професійної освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти.

Учні 9-х класів, як і в попередні роки, здаватимуть ДПА у письмовій формі (НЕ в формі ЗНО).Відповідне роз’яснення надає МОН сьогодні, 10 січня 2019 року, у зв’язку численними зверненнями учнів та їхніх батьків щодо проходження державної підсумкової атестації в формі ЗНО у 9-му класі.Як раніше повідомляла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, запуск ЗНО в 9-му класі планується до старту старшої профільної школи НУШ. За чинним календарем реформи це орієнтовно після 2026-2027 навчального року.Стосовно випускників 11-х класів, то їм результати ЗНО зараховуватимуться як оцінки за ДПА з таких предметів:українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
один з предметів, за якими складається ЗНО http://testportal.gov.ua/novatsiyi-grafik-predmety/ (на вибір випускника).Учням, які оберуть іноземну мову, результат ЗНО буде зараховано залежно від рівня, на якому вони вивчали мову.Студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО тільки з двох предметів: української мови та на вибір математики або історії України.

Методисти КУ РЦОЗО
Левада Л.А. 18.01.2019

17.01.2019 року відбулося засідання практичних психологів та соціальних педагогів на тему «Актуальні питання психологічної служби системи освіти на 2019 рік». Учасники долучились до вебінару, який проводився навчально - методичним центром психологічної служби системи освіти Чернігівської області. Практичні психологи та соціальні педагоги Української, Харківської, Плугатарської загальноосвітніх навчальних закладів району обговорили основні напрямки роботи у 2019 році. Зосередили увагу на основних напрямках формування безпечного освітнього середовища. Розкриті основні питання запобігання і протидії насильству та булінгу.

Наша адреса: 17200, Чернігівська обл., Талалаївський район,
смт. Талалаївка, вул. Центральна, 5, тел.: 2-16-12